DESTPÊK

XUTBEYA XATIRXWESTINÊ

GelîMirovan!

Baş guhbidingotinên min.

Ez nizanim dibe kupîştîvêsalêcareke din hetadawiyêem digelhevlivirnikarinbicivin.

GelîMirovan!

Ev rojênweçawakurojekepîroz e,  ev mehênweçawakumehekepîroz e, ev bajarêwe Mekke çawakubajarekîpîroz e, Canêwe, Malênwe, namûsênwejîwihapîroz in û ji her cûreyênêrîşandiewleyîye de ne.

EshabêMin!

Sibê hûn ê bigihîjinrebbêxwe û hûnê ji her hal û tevgerênxweyênîroberpirs bin.

Piştîminqetvenegerinxirabî û şaşiyênxweyênberêû serêhevjênek in.

Vêwesiyataminkesênlivirbilabigihîninkesên ne livir in.

Dibe kukesêpaşêvangotinênminbibihîsêjikesênlivirbihîstine,baştirfambike û biparêze.

EshabêMin!

Libakêemanetekhebebilawêbide xwediyêwê...

Her cûreyêFaîzêhatiyerakirin û di bin piyêmin de ye.

Lêdive hûn deynêxweyê esilbidin.

Ne zilmêbikin ne jîlirastîzilmêwerin.

Bi fermana xwedêêdîfaîzkarîheram e.

Her cûreyêvêkevneşopiyaxirap yakujiheyamacahîliyeyêmaye,di bin pîyêmin de ye.

Faîzakuminpêşîrakirjî a AbbaskurêAbdulmutalîpe.

EshabêMin!

Berberiyênkuliheyamacahîliyeyêdihatin kirin bitemamîjiholêhatinerakirin.

Berberiyakuminpêşîrakirjî ya neviyaAbdulmutalîpRebîayê ye.

GelîMirovan!

Îroli ser vanaxênwebandor û hikumdariya şeytan bitemamîjidestênwîçûye.

Lêjixeynîvantiştênkuminjiholêrakirin, heke hûn ditiştênkupiçûkdibînin de ligorwî biçin û gotinawîbikindê ev jîwîkêfxweşbike.

Jiboku hûn dînêxwebiparêzinjivantiştandûrbisekinin.

Ey İnsanlar!

GelîMirovan!

Ez jiwe re pêşniyaz dikim kurêzdarînîşanîmafênjinanbidin  ûdivêmijarê de jixwedê bitirsin.

Wejinwekemanetêxwedêgirtin.

Webinavêxwedêsondxwar û rûmet û paqijiyawanjixwere helal kirin.

Mafênweyênli ser jinan ev in: divêrûmetamalbatawe muhafaza bikin, deriyê mala wejikesênku hûn jiwanheznakin re venekin û binpênekin.

Mafênjinanênli ser wejî ev in: ligorîorf û adetan her cûrexwarin û cilênpêvîstjiwan re peyde bikin.

GelîMumînan!

Ez emanetekêjiwe re dihêlimku hûn hekeligorwêbimeşin û tevbigerin  hûn ê tûcarî riya xwe şaş nekin.Ew emanet kitaba xwedêQur’anapîroz e.

GelîMumînan!

Gotinênmin baş guhdarî û muhafaza bikin.

Misilmanbirayêmisilman e ûhemûmisilmanbirayêhev in..

Misilmaneknikaremafekîbirayêxweyêmisilmanbizorêbistîne, ev ne helal e.Lêyênkuji dil têndayîncûda ye.

EshabêMin!

Zilmêlinefsaxwejînekin.  Mafênefsawejîli ser weheye.

GelîMirovno!

XwedayêTealaMafê her mafdarî daye wî.

Jibowerîsan ne hewceyêwesîyetê.

Zarokdidoşekakê de hatibe dinê,yêwî ye.

Jikesênzînekar re cezayêmehrûmiyetêheye.

Bêtûxmêkujixeynîbavêxwe, xwejitûxmekî din nîşandidê û nankorêkujibilîxwediyêxweligoryekî din tevdigere,bilarastîxezabaxwedê, lanetamelaîketan û dijminatiyahemûmisilmananbê. XwedêTeala ne tobeyênvankesan ne jîşehadetênvankesanqebûl dike.

QasidêXwedêpîştîvangotinanjiguhdaranpirsî:

Gelîmirovno!

‘Sibêdêminjiwebipirsin. Hûn ê çibibêjin?

EshabêKîrambersiv da : ‘Em ê şehadete bikinku; Te peyamênXwedêgihandin me, Te peywiraxwebicîh anî, Te wesyet û şîretli me kirin’

 

Resûlêxwedê (s.x.l) tilîyaxwe ya şehadetêrakirû sêcaran: ‘şahîd be ya Reb!  şahîd be ya Reb! şahîd be ya Reb!

 

GotÛ xutbeyaxwe ya liArafatêxilas kir.

 

PêxemberêXwedê (s.x.l) hetakurojçû ava liwaqfeyêsekini. Tam wextêkubiryar da dêjivirdakeve, jinişka ve ewayeta3’yemîn yaSûreyaMaîdeyêpeydabû, Pişt re PêxemberêXweda (s.x.l) lihêştiraxwesiwarbû û bihêdîhêdîjiArafatêdaket, hat Muzdelîfeyê. Livêderê, bibangekê û duqametannimêjaêvar û eşayê kir yek û nimêj kir. Pişt re jîbêhnaxwe veda. Demakusibêbûjîtevîcemaetênimêjasibêhê kir û piştîkudinya tam ronîbû, jiwirjîderbasîdeveraCemretü’lAkabeyêbû. Piştîku şeytan recim kir, Resûlûllah (s.x.l) hat Mînayê û livir, beşa din ya XutbeyaXatirxwestinêgot.

 

PexemberêXwedê (s.x.l) piştîkuhemd û sena jiXwedê re kir wisaberdewam kir:

Gelîmirovan!

Hûn ligotinênPêxemberêxweyêkuwebikitêbaXwedê ve gire dide, baş guhdarbikin û bi ya Wîbikin. Îbadetahecêweçawajimindîtibe hûn jîbihemanawayîbikin. Ez wisadifikirimku, piştîvêsalêcareke din nikarimhecêbikim.

Pişt re ResûlêXwedê (s.x.l) xutbeyaxwebipirs û bersivanberdewam kir:

GelîMirovan!

Guhertinacihêmehan ûbipaş ve hîştindiînkarê de zêdegavîye.

Kafirbivîawayîji riya rast derketin.

Jibokuhejmaramehênheramlihevbînin,salekêmehênheram helal dihesibandin û sala dinjî ev mehênku helalkiribûnheramdihesibandin.

Bivîhawîtiştakuxwedêheramkiribûwek helal qebûldikirin.

Niha dem vegeriyarewşaxwe ya berê yakuxwedêerd û asîmanafirandibû.

Libaxwedêhejmaramehandozdeh in.

Jivanmehan çar mehmehênpîrozinkusêmeh,Zilqadê, Zilhicce û Muharrem li pey hevtên,  ya çaranjîRecebadinavberaCemazîaxîar û Şabanê de ye.

 • -GelîMumînan! Ev mehkîjanmeh e?
 • Sahabîyangot: Xwedê û pexêmberêwîbaştirdizanin.
 • -Ne mehazilhicceyê ye?
 • Sahabîyangot: Belê Zilhicce ye.
 • -Ev deveraku em tê de ne kîjandever e?
 • Sahabîyangot: Xweda û pexêmberêwîbaştirdizanin.
 • -Ne bajarêMekkeyê ye?
 • Sahabîyangot: Belê ev der Mekke ye.
 • -Îrokîjanroj e?
 • Sahabîyangot: Xweda û pexêmberêwîbaştirdizanin.
 • -Ne rojaYewmunnahrê(rojaserjêkirinaQurbanan) ye.
 • Sahabîyangot: BelêîrorojaYewmunnahrê ye.

Pîştîvanpêxemberêxwedêvegeriyasahabîyan û wihagot:

Naxwe baş bizanibin; çawakulivîbajarêwelivêdeveraweev rojawepîroz e, rijandinaxwînahev, destavêtina mal û milkêhev, dest direjkirinanamûsahevjîjiwe re heram e, ji her cûreyêêrîşanbêguneh in.

Muhakkakki siz Rabbinize kavuşacaksınız, o zaman bütün bu işlerden sorulacaksınız.

Bêgûman hûnê bigihîjinrebbêxwe û wêdemêhûnejivanhemûtiştanbênpirsandin.

GelîMirovan!

Hişêxwehildinserêxwe û piştîminbiawayekîxiraplisitûyêhevdûnexin, nekevinnavhovîtiyê û venegerinheyamacahîliyeyê.

GelîMirovan!

Guhêxwebidinvanşiretênmin û bilakesênlivirjikesên ne livirin re bibêjin. Dibe kukesê ne livir ejikesênlivirguhdarîyê dikin, baştirfêhmbike.

Piştre QasidêXwedê (sxl) ducaranpirsî kir: “Minteblîx kir?

Sehebeyanjîgotin: “Belê te teplîx kir.”

Li ser vêjîResûlêXwedêgot: “Şahid be ya Reb.” û disabibîr anî:

“Kesênlivirbilajikesênne livirin re teblîxbikin.”